Váš V.I.P. realitní makléř

+420 603 888 206
sinne@sinne.cz

Naše produkty

Občané a domácnost

Významnost pojištění domácnosti, tohoto rozšířeného produktu je dána skutečností, že prakticky každý jednotlivec je spojen s existencí nějaké domácnosti, která tvoří soubor předmětů sloužícíh k potřebě a spotřebě jejich členů.

Je třeba ve spolupráci s makléřem pečlivě analyzovat rizika tak, aby rodina či jednotlivec byl připraven na nahodilé události. Pojišťovna při správně sjednané smlouvě (pojistné částce) poskytne pojistné plnění ve výši škody, tedy odškodné.

Velmi důležitou složkou pojištětní je životní a úrazové pojištění .

Úraz bývá nejčastěji definován jako náhlé a neočekávané působení zevních sil včetně vlastní síly tělesné, působení tělesných teplot, par, plynů, záření a jedů, které měly za následek poškození zdraví nebo smrt.

Stále rostoucí význam má i pojištění odpovědnsoti za škody, jehož zvláštností je fakt, že příjemcem plnění je někdo jiný. Další význmanou složkou jsou úvěrová pojištění, kaptálové životní pojištění, důchodové připojištění a stavební spoření.

 

Průmysl a podnikatelé

Souvislost pojištění s podnikovými – firemními financemi je velmi těsně předurčena aplikaci procesu risk management na úrovni podniku. Proces risk management u podniku by měl být anticipován již na samém začátku přípravy ekonomické činnosti. Spolupráce mezi firmou – brokerem – pojišťovnou by měla fungovat již ve fázi identifikace rizika. Při tvorbě katalogu rizik se zpracovává vztah mezi potenciálním nebezpečím, jeho příčinou a následkem, formalizovaně vyjádřený v matici pravděpodobností výskytu a velikosti následků.

Další pokračování spolupráce s pojišťovnami a brokerem (sinne IC) a klientem je v oblasti kontroly identifikovatelných rizik, kdy jsou stanovena nápravná opatření a pravděpodobnost realizace rizika po zavedení opatření.

Jestliže se firma-podnik v rámci finální třetí fáze rozhodne pro finanční eliminaci rizika pojištěním, výhoda takového řešení v rámci podnikové ekonomiky je, jak již bylo zmíněno, evidentní: pojištěný podnik pak v rámci svých úplných vlastních nákladů platí pojistné a tím přeměňuje riziko možných i katastrofálních následků a nepředvídatelných událostí na běžnou (a dopředu plánovatelnou) nákladovou položku.

Na straně druhé součástí výnosů podniku je pojistné plnění, nastane-li realizace rizika.

 

Auta

S ohledem na závažnost pojištění odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel,řešil zákonodarce tento druh pojištětní jako povinně smluvní.

Věcné pojištění motorového vozidla představuje havarijní (kasko) pojištětní.Vedle rizika živelního, problémového rizika odcizení a vandalismu je do produktů zahrnuto riziko havárie (událost, která působila na vozidlo náhle a mechanicky).

Další pojistitelná rizika spojená s provozem automobilů jsou poškození skel, úrazová rizika a rizika spojená s odcizením zavazadel.

 

Speciální pojištění

Do speciálního pojištětní zahrnujeme zejména dopravní pojištění, pojištětní zemědělských rizik, pojištětní
lesů, pojištění proti úpadku CK, cestovní pojištění, pojištění odpovědnsoti statutárních orgánů, pojištění pro případ přerušení provozu.

Taková rizika je třeba s makléřem neustále analyzovat a sledovat všechny faktory s těmito riziky spojené.